Anàlisi de la violència institucional en l’àmbit de la salut

Creación Positiva, 2022

És necessari identificar les violències institucionals presents en l’àmbit de la salut i per això cal facilitar informació sobre la percepció i/o vivències de les dones relacionades amb aquesta violència en el sistema català de la salut i en particular en el de la salut sexual i reproductiva. Aquesta identificació ha servit de base per a l’elaboració d’aquest informe.

Aquest document conté un anàlisi i una proposta per a la formulació d’una enquesta per a usuàries del sistema català de salut, com a eina d’avaluació i de construcció de polítiques públiques amb perspectiva de gènere i interseccional en l’àmbit de la salut.

Descarregar document...

Cartera de Serveis de les Unitats d’Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva de Suport a l’Atenció Primària

Departament de Salut - Generalitat de Catalunya

Aquest document té com a objectiu actualitzar la cartera de serveis de les unitats d’ASSIR d’acord amb l’evidència científica i les noves demandes socials i sanitàries. S’estructura en diferents apartats on es defineixen les activitats assistencials, informatives i educatives per a cada línia de servei.

Fòrum de Diàleg Professional - Conclusions

17 reptes professionals de present i de futur en el marc del sistema sanitari català

2019, Generalitat de Catalunya. Departament de Salut

L'Associació Catalana de Llevadores ha participat en El Fòrum de Diàleg Professional que ha estat composat per diferents representants dels professionals del sector de la salut, des de representants de col·legis professionals, entitats de pacients, societats científiques, organitzacions sanitàries i docents fins a sindicats i representants de diferents departaments del Govern.

Guía clínica sobre el Ciberacoso

Aquesta guia pràctica ha estat desenvolupada conjuntament per la SEMA (Sociedad Española de Medicina del Adolescente), Red.es i l'Hospital Universitario de la Paz de Madrid en col·laboració amb un grup multidisciplinari d'experts -pediatres, psicòlegs, psiquiatres, educadors, tecnòlegs, advocats- que des de diferents àmbits i experiències han posat el seu coneixement a la disposició de l'entorn sanitari per a una millor comprensió i resposta davant la problemàtica del ciberassetjemant.

 

Guia de bones pràctiques basada en l’evidència

Amb aquest document es pretèn progressar en la reflexió i l’activació de les teràpies naturals, recolzades en evidències, per donar una millor cura i un millor servei als ciutadans.

Es tracta d’avançar en el desenvolupament, des de la docència, la investigació, la gestió de les cures i, sobretot, la pràctica assistencial, d’abordatges holístics i integradors, en el marc de l’axiologia del “tenir cura”, de manera que la infermera desenvolupi pràctiques reflexives i intel·ligents que responguin a les necessitats i demandes de les persones.

Guia de bones pràctiques basada en l’evidència: Millorem la qualitat de vida i el benestar de les persones mitjançant les teràpies naturals i complementàries

Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona. 2019

Aquesta Guia és una actualització i ampliació de la publicada pel Consell d’Infermeres i Infermers de Catalunya l’any 2014. Vol ser un document exhaustiu que ha estat dissenyat i elaborat amb la finalitat de recollir les proves disponibles que actualment demostren els possibles efectes beneficiosos de la utilització de les teràpies naturals i complementàries en les ciències de la salut i que, tant pel que fa a la seva aplicació com als possibles efectes terapèutics o adversos que puguin produir, és bo que coneguin no només les infermeres sinó tots els professionals de la salut.

Guia de contes i novel·les per la igualtat de gènere i la violència zero

enCORatja’t - Fundesplai, 2019

(de 3 a 18 anys)

Aquesta guia s’emmarca dins la proposta educativa e nCORatja’t, de Fundesplai, una proposta per la igualtat de gènere i la violència zero. Amb l’enCORatja’t pretenem educar les noies i els nois des de la seva participació activa per construir una societat lliure de discriminacions i de qualsevol forma de violència. Avançar cap a una igualtat d’oportunitats real entre totes les persones, independentment del gènere.

Guia de recursos per a persones trans

Ajuntament de Barcelona

La guia ha estat elaborada en la seva totalitat per persones trans, que han pogut identificar en primera persona la informació i recursos necessaris d’aquest col·lectiu per a poder viure amb plenitud la seva identitat de gènere.

Es tracta d’una guia de recursos que s’han agrupat per àmbits i intenten donar resposta a un ampli ventall de situacions (informació, món laboral, transfòbia i altres).
En aquesta guia hi trobareu informació útil sobre el procés de canvi de gènere, un mapa dels recursos específics disponibles a la ciutat per rebre informació sobre diversos temes relacionats amb el fet trans i materials recomanables com llibres, pel·lícules i webs sobre el tema.

Guia de transversalitat de gènere en els processos participatius

Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, juliol 2020

Amb les orientacions pràctiques d’aquesta guia es pretén que les tècniques i tècnics de participació ciutadana tinguin recursos que els permetin dissenyar processos equitatius i acomplir, d’aquesta manera, el mandat sobre democràcia paritària de la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes, oferint eines per incloure la transversalitat de gènere1 en diferents aspectes de la participació ciutadana.

Descarregar document...

Guia per la conducció de grups d'homes per una paternitat responsable, activa i conscient

Ajuntament de Barcelona - Institut Català de la Salut

Projecte Canviem-ho al Programa d’Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva de Barcelona

La finalitat d’aquest projecte és ajudar l’equip professional a detectar i atendre les necessitats dels homes amb relació a la seva paternitat. Aquestes necessitats sintonitzen amb el canvi social que ha experimentat la nostra cultura amb relació a la coparticipació en la criança dels fills i filles per aconseguir una societat més igualitària i coresponsable en els processos de maternitat i paternitat.

Guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere

Xarxa Vives d’Universitats

Aquest document suggereix indicacions per a incloure, de forma transversal (en els objectius, els continguts, l’avaluació, les modalitats organitzatives, els mètodes i els recursos docents a l’aula), la perspectiva de gènere en la docència universitària en Infermeria i l’exemplifica amb l’assignatura Fonaments d’Infermeria, Infermeria Clínica, Salut Sexual i Reproductiva, Infància i Adolescència i Pràctiques i les matèries d’Anatomia, Fisiopatologia i Farmacologia. El mateix text és una invitació a la reflexió de les desigualtats (i discriminacions) que experimenten les dones en el sistema de salut i també una guia que, a través de les múltiples i interessants referències i recursos que recull, orientarà a aquelles persones que vulguin aprofundir en la matèria.

Humanitzar i dignificar l'atenció durant l'embaràs i el naixement: una mirada des de la bioètica

Comitè de Bioètica de Catalunya, gener 2021

L’objectiu principal d’aquest document, que situa la dona al centre de l’atenció sanitària de l’embaràs i el part, remarca algunes característiques de la població catalana, com ara la gran diversitat cultural i les diferents concepcions sobre la maternitat o la paternitat, i altres aspectes rellevants a fi de respectar adequadament tots els drets de la dona.

Descarregar document...

Nou Codi d'Ètica de les infermeres i infermers de Catalunya

El nou Codi d’Ètica de les infermeres i infermers de Catalunya va ser presentat el dia 16 d’octubre de 2013 a l’auditori de CosmoCaixa de Barcelona. Aquest document, que des de març de 2011 es va treballar en el marc del Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya, suposa una garantia de protecció professional i un marc de referència per a la presa de decisions de la infermera en la pràctica quotidiana.

Durant l’acte de presentació, la coordinadora del projecte, Maria Gasull, va explicar les principals aportacions del nou Codi d’Ètica. Aquest document es va elaborar a partir d’un ampli procés de participació, en el qual es va tenir en compte l’opinió d’infermeres expertes i professionals no infermers, i també d’infermeres que van participar en una enquesta inicial sobre els aspectes ètics que més els preocupaven en el seu dia a dia professional, com també les esmenes presentades.

Aquest treball, de ben segur, serà una contribució capdavantera per a un més gran compromís professional i una millor qualitat en l’atenció als ciutadans.

Pautes per avaluar projectes de recerca i innovació en salut que utilitzin tecnologies emergents i dades personals

Observatori de Bioètica i Dret - Càtedra UNESCO de Bioètica de la Universitat de Barcelona (OBD), 2020

el Grup d’Opinió de l’Observatori de Bioètica i Dret - Càtedra UNESCO de Bioètica de la Universitat de Barcelona (OBD) ha publicat el document Pautes per avaluar projectes de recerca i innovació en salut que utilitzin tecnologies emergents i dades personals, en què es tracten els reptes, les qüestions no resoltes i els problemes que susciten els projectes de recerca i innovació en salut.

Descarregar document...

Pla de salut de Catalunya 2021-2025

2021, Generalitat de Catalunya. Departament de Salut

La Catalunya d’avui és part d’aquest món en crisi, en procés de canvi altament accelerat, que és capaç de generar grans avenços, però que alhora necessita trobar respostes a un entorn de complexitat i d’incertesa.

L’emergència de la COVID-19 ha demostrat la resiliència del sistema sanitari, però també ha fet aforar algunes insufciències acumulades al llarg dels anys. En l’àmbit social, l’impacte de la pandèmia fa preveure l’empitjorament de les condicions de vida de la població i l’augment de col·lectius en situació de vulnerabilitat, amb els efectes que això tindrà sobre la seva salut. Més enllà de la capacitat de resposta sanitària a la pandèmia, la crisi de la COVID-19 ha posat de manifest que aquesta resposta sanitària ha estat imprescindible per abordar la complexitat de les necessitats de salut de les persones2, però no sufcient.

En conseqüència, el nou Pla de salut ha d’encarar el repte de millorar els resultats en salut i benestar de la població adoptant una visió més àmplia del concepte de salut i avançar en la transformació del sistema.

Pla Estratègic d’Ordenació de l’Atenció Maternoinfantil als Hospitals de la Xarxa Hospitalària d’Utilització Pública a Catalunya

Departament de Salut - Generalitat de Catalunya

Aquest Pla estratègic d’ordenació a l’atenció maternoinfantil es fonamenta en tres grans apartats, i cadascun es concreta en els següents documents elaborats pel Departament de Salut: Diagnòstic de situació de l’atenció maternoinfantil, Pla global d’actuació de l’atenció maternoinfantil i el Model de planificació sanitària de l’atenció maternoinfantil.

Pla Estratègic d’Ordenació de Serveis de l’Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva

Departament de Salut - Generalitat de Catalunya

El Pla Estratègic d’Ordenació de Serveis de l’Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva (ASSIR), és el fruit del treball de moltes i molts professionals que, juntament amb institucions proveïdores de serveis, la ciutadania, i personal tècnic del Departament de Salut i del Servei Català de la Salut, han elaborat les principals línies estratègiques i operatives per assolir els objectius de salut, de qualitat i d’eficiència de serveis.

Pla per la Justícia de Gènere (2016- 2020)

Ajuntament de Barcelona

El pla, impulsat per la Regidoria de Feminismes i LGTBI, s’ha dut a terme després d’una diagnosi sobre la desigualtat de gènere. Alguns dels seus objectius són reforçar els mecanismes de participació política, social i tecnològica de totes les dones, així com repensar com han de ser l’espai públic, les infraestructures, les formes de mobilitat, els habitatges, els horaris comercials, els serveis socials, educatius o sanitaris, o el model cultural de la ciutat.

Descarregar document

Protocol d'actuació a Catalunya davant el nou coronavirus

Agència de Salut Pública de Catalunya, 27 gener 2020

L’Agència de Salut Pública de Catalunya ha consensuat el protocol d’actuació a Catalunya davant de casos sospitosos del nou coronavirus (2019-nCoV). Dirigit als professionals sanitaris, aquest procediment a seguir es basa en l’evidència científica, segueix les directrius de la Organització Mundial de la Salut (OMS) -en coordinació amb el Ministeri de Sanitat i la Xarxa de Vigilància Epidemiològica Europea- i està obert a noves actualitzacions a mesura que hi hagi noves evidències sobre la malaltia.

https://web.gencat.cat/ca/actualitat/detall/Protocol-dactuacio-a-Catalunya-davant-el-nou-coronavirus

Protocol d’actuació davant casos de febre vírica de Zika en l’àmbit obstètric i pediàtric de Catalunya

Generalitat de Catalunya. Departament de Salut

Aquest protocol pretén ser una eina útil i dinàmica que s’anirà actualitzant a mesura que vagin apareixent noves evidències i que de ben segur contribuirà a la millora de la salut maternoinfantil. 

Protocol d’actuació davant de maltractaments en la infància i l’adolescència en l’àmbit de la salut

2019, Generalitat de Catalunya. Departament de Salut

Aquest nou protocol marc, liderat des del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, potencia la visió global i integradora (holística), ja que hi conflueixen els protocols específics dels diferents departaments, que comparteixen la mateixa terminologia i plantejament, així com criteris i eines de valoració i el fet indispensable d’actuar conjuntament i coordinadament, evitant la victimització secundària tant com sigui possible.

La revisió d’aquest protocol incorpora els vessants de prevenció, detecció precoç i actuació en l’atenció primària i comunitària, a més dels serveis d’urgències hospitalàries i dels equips funcionals d’expertesa, i també especificitats per a l’abordatge del maltractament prenatal i del maltractament dels infants en els primers mesos i anys de vida.

.

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per comprendre el comportament dels usuaris i millorar la seva experiència al nostre portal. Pots canviar la configuració o obtenir més informació a la nostra política de cookies. Si continues utilitzant aquest lloc assumirem que estàs d'acord.