Informació general

Les condicions següents regulen la informació i l’ús permès del lloc web amb URL http://www.llevadores.cat (des d’ara “el web”), que l’Associació Catalana de Llevadores, d’ara endavant ACL, amb domicili social en carrer Santa Caterina, 16, 08014 Barcelona, amb CIF G58523325, i inscrita en el Registre de les associacions i federacions de Catalunya, amb número d’inscripció 7726-J/1 d’acord amb la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, posa a la disposició de socis, simpatitzants i altres usuaris d’internet.

1. Condicions generals

L’accés a aquesta pàgina web és gratuïta excepte el cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés contractat pels usuaris. La pàgina web està creada per donar a conèixer i permetre l’accés general de tots els usuaris, i en especial de les associades i associats de l'ACL, a la informació, activitats, productes i serveis propis o de tercers que ofereix aquesta associació. Determinats serveis són d’accés exclusiu per a les associades i els associats dde l'ACL i el seu accés es troba restringit amb nom d’usuari i contrasenya.

L’ús d’aquest lloc web atribueix la condició d’usuari de la pàgina web (en endavant l’usuari) i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, en la versió publicada per l'ACL, en el mateix moment en què l’usuari accedeixi al web i durant el temps que es trobi connectat al web o a algun dels serveis que es faciliten a través del mateix. És responsabilitat de l’usuari llegir aquest Avís Legal sempre que accedeixi a aquest lloc web, doncs les condicions d’ús poden ser modificades. Si l’usuari no està d’acord amb les presents condicions, haurà d’abstenir-se de l’ús d’aquest web.

Alguns serveis del web poden estar sotmesos a condicions particulars i instruccions que, si s’escau, substitueixen, complementen i/o modifiquen el present Avís Legal i que hauran de ser acceptades per l’usuari abans d’iniciar el servei corresponent.

2. Propietat intel·lectual i industrial

L’usuari reconeix i accepta que les marques, noms comercials, signes, logotips, textos, imatges, sons, fitxers, combinacions de colors, o qualsevol altre element, la seva estructura i disseny, la selecció i forma de presentació dels materials inclosos al web, programes d’ordinador, codis font i el pàgina web en el seu conjunt estan protegits pels drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat de l'ACL i/o de tercers, els quals tenen el dret exclusiu d’utilitzar-los.
Qualsevol ús o explotació d’aquests drets estarà subjecte a l’autorització prèvia i expressa per part de l'ACL o el tercer titular dels drets afectats.

Queda prohibida la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, transmissió i, en general, qualsevol forma d’explotació per a qualsevol procediment, de tot o part dels continguts d’aquest web, llevat en els casos previstos a la llei o que es disposi de l’autorització prèvia de l'ACL.

Queda prohibit descompilar, realitzar enginyeria inversa, suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistemes de seguretat que estiguin instal·lats al lloc web. L’usuari es compromet a respectar els drets enunciats i a evitar qualsevol actuació que pogués perjudicar-los, reservant-se l'ACL l’exercici de quantes accions legals li corresponguin en defensa dels seus legítims interessos.

3. Condicions d'ús

L’usuari es compromet a utilitzar la pàgina web, els seus continguts i serveis, de conformitat amb la llei, amb el present Avís Legal, amb les condicions particulars de certs serveis i amb els altres avisos, reglaments d’ús i instruccions, com també amb la moral i els bons costums generalment acceptats i a l’ordre públic.

A aquest efecte, l’usuari ha d’abstenir-se d’utilitzar qualsevol dels serveis amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits i lesius dels drets i interessos de tercers o que sobrecarreguin, danyin o inutilitzin les xarxes, servidors i altres equips informàtics (hardware) o productes i aplicacions informàtiques (software) de l'ACL i/o de tercers.

La responsabilitat de l’ús de la informació continguda en la pàgina web és de l’usuari.

L’usuari s’abstindrà d’obtenir, o intentar obtenir, els continguts del web per mitjans o procediments diferents dels quals s’hagin posat a la seva disposició o indicat a l’efecte o dels que s’utilitzen habitualment a la xarxa. L'ACL no es responsabilitza dels danys i perjudicis que puguin patir els equips informàtics dels usuaris a causa que aquests hagin usat de forma indeguda o negligent la pàgina web.

D’acord amb el que estableix la clàusula 6 d’aquest Avís Legal, així com la Política de Protecció de Dades aplicable en cada moment, la utilització de certs serveis o sol·licituds dirigits a l'ACL estan condicionats a omplir el corresponent formulari.

La informació que l’usuari faciliti a través dels formularis de la pàgina web haurà de ser certa. L’usuari garanteix l’autenticitat de totes les dades que comuniqui i mantindrà actualitzada la informació facilitada a l'ACL. En tot cas, l’usuari és l’únic responsable de les manifestacions falses, inexactes o incomplertes que realitzi i dels perjudicis que això pogués causar a l'ACL i/o a tercers per la informació que faciliti.

Quan la pàgina web permeti la divulgació de continguts per part de l’usuari, com per exemple els comentaris en els articles publicats, aquests seran conforme a la llei, les presents condicions, la moral, els bons costums i l’ordre públic.

4. Exclusió de responsabilitat

Aquest lloc web té com a objectiu principal informar a la professió llevadora, i per això els continguts del mateix són de caràcter informatiu i orientatius, per tant no han de ser considerats com assessorament legal o infermer. La informació continguda en aquesta web pot no ser correcta, malgrat els esforços realitzats per vetllar per la seva veracitat i actualització.

L'ACL no es fa responsable de les decisions preses a partir de la informació subministrada en el web ni dels danys i perjudicis produïts a l’usuari o tercers amb motiu de les actuacions que tinguin com únic fonament la informació obtinguda d’aquest web.

L'ACL queda eximida de qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin derivar-se de la captació i ús per part de tercers de les informacions, de la publicitat i d’opinions facilitades pels usuaris al web.

L'ACL no es responsabilitza dels danys i perjudicis ocasionats en el sistema dels usuaris del lloc web, doncs l’accés no implica l’obligació de l'ACL de garantir la inexistència de virus o altres elements informàtics lesius. És responsabilitat dels usuaris comptar amb eines adequades per detectar i desinfectar els programes informàtics lesius. L'ACL es reserva el dret a modificar, actualitzar, suspendre, interrompre o suprimir en qualsevol moment els continguts i serveis de la web sense prèvia notificació.

L'ACL no garanteix l’accés continuat, ni la correcta visualització, descarrega o utilitat dels elements o informacions contingudes a les pàgines de l'ACL, que poden ser interromputs per factors o circumstàncies que estan fora del seu control.

L'ACL no es fa responsable dels danys i perjudicis que pogués causar.

Al web de l'ACL s’inclouen enllaços per accedir a pàgines web alienes, en aquests casos l'ACL actua com a prestador de serveis d’intermediació d’acord amb el disposat a l’article 17 de la LSSI, i el l'ACL no es fa responsable dels continguts, informacions o imatges dels enllaços que es troben a la web i que permeten l’accés a altres pàgines d’internet. L'ACL només serà responsable dels continguts i serveis subministrats en les pàgines web enllaçades en la mesura que tingui coneixement efectiu de la il·licitud i no hagi desactivat l’enllaç amb la diligència deguda.
Si l’usuari té coneixement del contingut il·lícit, inadequat, denigrant, violent o contrari a la moral d’una pàgina web enllaçada, pot comunicar-ho a l'ACL indicant les seves dades personals (nom, adreça, telèfon i correu electrònic), la descripció dels fets que manifestin el caràcter il·lícit o inadequat de la pàgina web enllaçada i, en cas que s’hagin vulnerat drets, les dades personals del titular dels drets infringits així com el títol que acrediti la legitimació.
La recepció d’aquesta comunicació no suposarà el coneixement efectiu per part de l'ACL de les activitats i continguts indicats pel comunicant.

L'ACL no coneix els continguts i els serveis enllaçats i per tant no es fa responsable dels danys i perjudicis per la il·licitud, qualitat, desactualització, indisponiblitat, error i inutilitat dels continguts i serveis de les pàgines web enllaçades.

5. Enllaços al web de l'ACL

L’usuari que vulgui introduir un enllaç des de la seva pàgina web a la pàgina web de l'ACL, haurà de complir amb les següents obligacions:

  • L’enllaç vincularà a la pàgina web principal, llevat autorització expressa per redireccionar a una pàgina secundària, que en cap cas podrà ser reproduïda.
  • Queda prohibit l’ús de frames o marcs de qualsevol tipus que emboliquin la pàgina web o permetin la visualització de la informació, activitats, serveis o productes a través de direccions d’internet diferents a les de la pàgina web de l'ACL.
  • La pàgina d’enllaç no podrà desenvolupar activitats o posar dispositius que siguin contraris a la llei, la moral, els bons costums i l’ordre públic.
  • Des de la pàgina web on s’enllaça la web de l'ACL, no es realitzaran manifestacions falses, inexactes o incorrectes sobre l'ACL, les seves associades i asssociats, el seu personal, la qualitat dels serveis que presta o qualsevol altre professional de llevadoria a tot el territori de l’Estat.
  • El remitent no podrà utilitzar la marca gràfica o mixta o qualsevol signe distintiu de l'ACL dins el seu propi lloc web, llevat que tingui autorització prèvia i expressa de l'ACL.
  • L’existència d’un enllaç no implica l’existència de relacions entre l'ACL i el propietari del lloc web, ni l’acceptació ni aprovació per part de l'ACL dels seus continguts o serveis.

6. Protecció de dades

L'ACL garanteix el compliment de les obligacions derivades de la normativa de protecció de dades, el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que respecta al tractament de les dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD). L'ACL posa a disposició dels usuaris la Política de Protecció de Dades que hauran d’acceptar quan facilitin les seves dades a través d’aquest lloc web.

7. Condicions de pagament

Per beneficiar-se del descompte per a sòcies, en activitats i cursos de l’ACL, caldrà haver-se associat 6 mesos abans com a mínim.

Per formalitzar la inscripció als cursos i activitats s’haurà d'abonar el 100% de l’import de la matrícula del curs, que s’haurà de fer efectiu mitjançant transferència bancària, a través del número de compte IBAN de l'ACL. La inscripció es confirmarà en el moment de confirmació del pagament.

Una vegada realitzat el pagament de la matrícula, si l’alumne no pot fer el curs, haurà de comunicar la baixa per escrit a l'ACL com a mínim 10 dies abans de l’inici de l’activitat. En cap cas es retornarà l’import de la matrícula si la notificació d’anul·lació no es duu a terme en el termini establert. Així mateix, la devolució de la totalitat de l’import es farà per transferència bancària al número de compte IBAN que l'alumne faciliti.

L'ACL es reserva el dret d’anul·lar aquelles activitats que no arribin a l’ocupació mínima establerta així com canviar les dates previstes per necessitats organitzatives i de desenvolupament, en aquest cas es retornarà la totalitat de l’import abonat.

8. Legislació aplicable

Les presents condicions d’ús queden subjectes a la llei espanyola. Per a la resolució de qualsevol conflicte que pogués derivar-se de l’accés a la pàgina web, l’usuari i l'ACL renuncien al seu fur propi que els pogués correspondre i acorden sotmetre’s expressament als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona

.

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per comprendre el comportament dels usuaris i millorar la seva experiència al nostre portal. Pots canviar la configuració o obtenir més informació a la nostra política de cookies. Si continues utilitzant aquest lloc assumirem que estàs d'acord.