Campanya de sensibilització ciutadana contra les agressions

Institut Català de les Dones, Generalitat de Catalunya, 2020

 

  • Si ella no vol i tu segueixes insistint...#ÉSVIOLÈNCIA
  • Les dones tenim dret a viure lliures de violències sexuals.
  • Qui no respecta el cos i la llibertat de l’altre es converteix en agressor.
  • Per un #SantJoan lliure de #ViolènciesSexuals
  • #LliuresISensePor #ProuViolènciesSexuals
  • Ni agressor, ni còmplice. Aturem les violències masclistes

Circuit de la cirurgia genital després d’una mutilació genital femenina (MGF)

Departament de Salut. Generalitat de Catalunya

Aquesta guia es un document encaminat a establir el circuit assistencial que hauran de seguir les dones que han estat sotmeses a mutilació genital femenina (MGF) i que desitgen la reconstrucció genital.

Segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS), la MGF inclou tots els procediments consistents en l’ablació parcial o total dels òrgans genitals femenins externs o qualsevol traumatisme als genitals femenins causat per raons culturals o altres i amb finalitat no terapèutica.

Diagnosis de la Xarxa d’Atenció i Recuperació Integral per a les dones en situació de violència masclista

2016. Grup d'Investigació Antígona de la Universitat Autònoma de Barcelona.

L’informe que es presenta és el resultat del diagnòstic de la Xarxa d’Atenció i Recuperació Integral per a les dones en situacions de violència masclista, encàrrec de l’Institut Català de les Dones al Grup de recerca Antígona, de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb la col·laboració del Departament d’Interior, del Departament de Justícia i de la Secretaria de Família.

Descarregar document

Enfoque basado en los derechos humanos del maltrato y la violencia contra la mujer en los servicios de salud reproductiva, con especial hincapié en la atención del parto y la violencia obstétrica

2019. Assemblea General Nacions Unides

En aquest informe, la Relatora Especial sobre la violència contra la dona, les seves causes i conseqüències analitza la qüestió del maltractament i la violència contra les dones en els serveis de salut reproductiva amb especial recalcament en l'atenció del part i la violència obstètrica, així com les causes profundes i els problemes estructurals que han d'afrontar-se per a lluitar contra aquestes formes de maltractament i violència.

Descarregar document

Fortaleciendo la respuesta del sector de la salud a la violencia basada en género

Manual de referencia para profesionales de salud en países en desarrollo

Aquest document assenta les bases per a un enfocament sobre la violència basada en gènere (VBG) fonamentat en el dret de cada persona a conservar la integritat física i a viure lliure de discriminació i violència.

La Federació Internacional de Planificació de la Família/ Regió de l'Hemisferi Occidental (IPPF/RHO) ofereix suport a moltes de les seves 40 Associacions Membre a la regió per integrar els serveis relacionats amb la VBG en els serveis clínics preexistents. Durant 2008, es van brindar més de 149.000 serveis relacionats amb la VBG. La IPPF/RHO convida a totes les persones que usin el manual al fet que emprin els drets sexuals inalienables detallats en aquesta Declaració com a base per a la prestació de serveis a les víctimes de la VBG.

Guía de actuación ante la violencia de género durante el embarazo

Medicusmundi, 2020

L'objectiu d'aquesta guia és informar els professionals sanitaris sobre com detectar i valorar de manera precoç la violència que sofreixen les dones durant l'embaràs i establir unes pautes d'actuació homogènies per aconseguir una atenció integral de les víctimes. Aquesta guia ha estat elaborada gràcies a la col·laboració d'un important grup de llevadores que han participat en diferents fases d'aquest projecte.

Velasco Juez MC, Caño Aguilar A, Martín de las Heras S. Guía de actuación ante la violencia de género durante el embarazo. Granada: medicusmundi Sur; 2020.

Descarregar document...

Guia per a l'abordatge del maltractament de gènere a l'atenció primària

Institut Català de la Salut - Department de Salut - Generalitat de Catalunya

Aquest protocol s'ha desenvolupat amb la voluntat de que sigui un instrument de treball que permeti als professionals disposar de la informació necessària a nivell jurídic, social i sanitari i faciliti donar resposta als requeriments que es desprenent devant d'una situació de sospita de maltractaments.

La finalitat és descriure les pautes a seguir pels professionals sanitàris i no sanitàris dels centres d'atenció primària davant una persona que pateix maltractaments.

Informe violencia de género 2010

Comisión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud

L'elaboració d'aquest Informe forma part de les tasques anuals de la Comissión contra la Violencia de Género del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS).

L'Informe finalitza amb un capítol monogràfic que descriu la metodologia i sistemàtica dissenyada en el si de la Comissió per a la identificació, recollida i difusió de Bones Pràctiques en actuació sanitària enfront de la violència de gènere en el SNS.

 

Informe violencia de género 2011

Comisión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud

L'Informe Anual de la Comisión, presenta una síntesi de la informació bàsica per al seguiment i rendició de comptes del Sistema Nacional de Salut a la Delegació del Govern contra la Violència de Gènere i a la societat en general, sobre el compliment del Capítol III de la Llei Orgànica.

En aquest Informe Anual 2011, es presenten les dades corresponents de cobertura, magnitud i característiques del maltractament detectat i atès des dels serveis sanitaris que integren el Sistema Nacional de Salut (SNS), així com informació sobre els processos de formació de professionals dels serveis sanitaris en aquesta matèria.

L'abordatge de les violències sexuals a Catalunya

2016. Grup d'Investigació Antígona de la Universitat Autònoma de Barcelona i Creación Positiva

L’Institut Català de les Dones (ICD) ha fet pública la introducció de l’estudi “L’abordatge de les violències sexuals a Catalunya” realitzat pel Grup Antígona i Creación Positiva, encarregat i finançat per l'ICD. 

Part 1. Marc Conceptual sobre les Violències
Sexuals Violències sexuals: un marc conceptual, teòric i ètic

Part 2. Marc jurídic internacional, estatal i autonòmic de les violències sexuals
(matrimonis forçats, mutilacions genitals femenines, tràfic d’essers humans amb finalitat d’explotació sexual, assetjament i agressions sexuals)

Part 3. Diagnosi sobre el model d'abordatge de les violències sexuals a Catalunya

Informació bibliogràfica

La salut de les dones en situació de violència masclista: mirades amb cura

TAMAIA, Departament de Salut. Generalitat de Catalunya, 2019

L’objectiu principal d’aquest projecte és identificar idees clau que orientin els professionals de la salut en la seva pràctica diària en relació amb aquesta problemàtica. En l’essència d’aquest document hi ha la il·lusió de col·laborar en la construcció d’eines que facilitin el treball dels professionals en l’abordatge de la violència masclista, que siguin element de reflexió i possibilitat d’obertura en l’anàlisi dels recursos i/o en la definició.

Descarregar document...

L’impacte de la violència masclista i processos de recuperació en la infància i l’adolescència, en les mares i en les relacions maternofilials

Ajuntament de Barcelona

Aquesta obra ha estat el resultat d’una recerca que posa en relleu l’impacte de la violència masclista en infants i adolescents que l’han viscuda, en les dones com a mares i en les relacions maternofilials, identificant quins són els factors clau en els processos de recuperació. Els resultats de la recerca aporten molts elements per a la reflexió i assenyalen diverses àrees de millora tant pel que fa als serveis i la pràctica professional com pel que fa al conjunt del sistema de benestar social i a l’àmbit legislatiu, entre d’altres, en relació a la resposta que es dóna en situacions de violència masclista. La recerca ha estat dirigida per l’Institut de Recerca sobre la Qualitat de Vida de la Universitat de Girona, amb competència reconeguda tant a escala nacional i estatal com internacional en el camp dels drets d’infants i adolescents i la seva qualitat de vida i, més específicament, en la infància i l’adolescència en risc.

Mirades Complementàries

Avaluació pel Protocol per a l’abordatge de la violència masclista en l’àmbit de la salut a Catalunya (PAVIM)

Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya, 2019

El sistema de salut, i en particular l’atenció primària com a porta d’entrada al sistema, es considera un àmbit privilegiat d’intervenció en l’abordatge de la violència masclista atès el seu caràcter universal. Es tracta d’una problemàtica complexa i molt greu per a la qual es fa imprescindible un abordatge integral i coordinat. En aquest context, el col·lectiu de professionals de la salut té un paper fonamental en la prevenció, la detecció, l’atenció i la recuperació de les dones en situació de violència masclista (WHO, 2019).

Descarregar document...
Infografia dades qualitatives...
Infog
rafia dades quantitatives...

Model d’abordatge de les violències sexuals. Un model de país

Departament d'Igualtat i Feminismes, 2022

El Model d’abordatge de les violències sexuals suposa un canvi profund en la manera d’entendre les violències sexuals: es parteix d’una comprensió integral d’aquestes violències, com a fenomen social i polític, anomenant-les totes i defugint els estereotips sobre les víctimes/supervivents i sobre els agressors.

Descarregar document...

Model d’abordatge dels Matrimonis Forçats

Generalitat de Catalunya. Departament d’Igualtat i Feminismes, 2024

Aquest protocol tracta d’abordar des d’una perspectiva interseccional i antiracista la intervenció de les violències masclistes vers les dones migrades i racialitzades, i evitar l’essencialització i els enfocaments culturalistes sobre les minories per tal de garantir una valoració real del risc de la situació de violència masclista.

Model d’atenció a la salut de les dones que viuen o han viscut situacions de violències masclistes i la dels seus fills i filles

2021, Generalitat de Catalunya. Departament de Salut

Aquest Model mostra la posició que té el Departament de Salut davant la violència masclista i els seus efectes en la salut de les dones i en la dels seus fills i filles i vol ser la base per orientar noves actuacions en aquest àmbit. A més, recull i consolida els valors que amaren la cultura de l’abordatge de les violències masclistes en l’àmbit de la salut i els principis que regeixen la pràctica de les institucions i els professionals en l’atenció a la salut de les dones en situació de violència masclista i la dels seus fills i filles.

Descarregar document...

Mutilació genital femenina: prevenció i atenció

Institut Català de la Salut - Departament de Salut. Generalitat de Catalunya

Publicació que aborda la mutilació genital femenina des del vessant antropològic, sanitari, social i jurídic i va adreçada tant als i les professionals, com a la població nouvinguda procedent d'una àrea que comprèn 28 països subsaharians i que ara conviu amb nosaltres.

Publicat per l'Institut Català de la Salut, aquest protocol, és una eina d'utilitat per al col·lectiu sanitari i permet millorar l'atenció d'aquesta població i especialment de les nenes i dones afectades.

Protocol d’actuacions per prevenir la mutilació genital femenina

Generalitat de Catalunya. Departament d’Acció Social i Ciutadania Secretaria per a la Immigració.

Amb l’objectiu de donar una resposta integral a les dones que pateixen qualsevol situació de violència masclista, aquest Protocol es complementarà i es coordinarà amb el Protocol marc i el circuit nacional per a una intervenció coordinada envers la violència masclista, actualment en fase d’elaboració, i s’hi concreten un conjunt de mesures i mecanismes de suport, coordinació i cooperació dins i entre les institucions públiques i altres agents implicats.

PROTOCOL MARC per una intervenció amb la diligència deguda en situacions de violències masclistes

Generalitat de Catalunya. Departament d’Igualtat i Feminismes, 2022

Aquest protocol marc és un document de bases que conté un nou paradigma d'intervenció i, per tant, reconfigura el marc conceptual des del qual comprenem les violències masclistes. Aquest paradigma posa les dones, infants i adolescents al centre. Per això, té com a fil conductor els seus drets i necessitats, els quals han d'orientar en tot moment la intervenció de manera que garanteixi l'accés efectiu.

Protocol per a l’abordatge de la violència masclista en l’àmbit de la salut a Catalunya

Violència en l'àmbit de la parella i familiar

Departament de Salut - Generalitat de Catalunya

El “Protocol per a l’abordatge de la violència masclista en l’àmbit de la salut a Catalunya. Document marc” és una eina pràctica per facilitar la intervenció dels professionals sobre la violència masclista, entenent la intervenció com un concepte ampli que va més enllà de l’atenció i el seguiment de casos aguts.

El present document està pensat per ser utilitzat com a text de referència i consulta de mà, però també com a eina de treball en xarxa. Al llarg del text hi ha elements assenyalats en color que indiquen fragments de text que contenen un hipervincle i que adrecen directament a una pàgina web, descarreguen automàticament un altre document, etc.

Protocol per a l’abordatge de la violència masclista en l’àmbit de la salut a Catalunya - Dossier 1

Document operatiu d'embaràs

Departament de Salut - Generalitat de Catalunya

Aquest document pretén complementar les indicacions del Protocol per a l’abordatge de la violència masclista en l’àmbit de la salut a Catalunya. Document marc amb les pautes d’intervenció específiques que cal tenir en compte en l’àmbit de la violència masclista i l’atenció a dones embarassades.

Ha estat elaborat amb la participació de professionals i en col·laboració amb les societats científiques de llevadores i d'obstetrícia i ginecologia, i ha de contribuir a millorar l’atenció a les dones embarassades en situació de violència.

Protocol per a l’abordatge de la violència masclista en l’àmbit de la salut a Catalunya - Dossier 2

Document operatiu immigració

Departament de Salut - Generalitat de Catalunya

Aquest document pretén complementar les indicacions genèriques del document marc amb les pautes d’intervenció específiques que cal tenir en compte en l’àmbit de la violència masclista i l’atenció a dones immigrades.

Algunes manifestacions de la violència masclista sovint es relacionen amb el context migratori, com els matrimonis forçats o el tràfic de persones. Així, la Llei 5/2008, del dret de les dones a eradicar la violència masclista, estableix els matrimonis forçats i el tràfic i l’explotació sexual de dones i nenes, entre d’altres, com a manifestacions de violència dins l’àmbit social o comunitari.

Protocol per a l’abordatge de la violència masclista en l’àmbit de la salut a Catalunya - Dossier 3

Document operatiu de mutilació genital femenina

Departament de Salut - Generalitat de Catalunya

El present document pretén complementar les indicacions del Protocol per a l’abordatge de la violència masclista en l’àmbit de la salut a Catalunya. Document marc amb les pautes d’intervenció específiques que cal tenir en compte en l’àmbit de la violència masclista i l’abordatge de l’MGF.

L’MGF és una manifestació de la violència i la desigualtat de gènere, basada en una sèrie de conviccions i percepcions profundament arrelades a les estructures socials, econòmiques, polítiques i, en algunes ocasions, religioses, d’algunes comunitats.

Protocol per a l’abordatge de la violència masclista en l’àmbit de la salut a Catalunya-1

Document operatiu de violència sexual

Departament de Salut - Generalitat de Catalunya

L’objectiu d’aquest document és dotar els professionals de la salut d’una eina que garanteixi l’atenció sanitària integral a aquelles dones que han viscut o que viuen situacions de violència sexual, tot preservant la seva seguretat i la seva protecció legal.

A Catalunya, la violència sexual i els abusos sexuals comprenen "qualsevol acte de naturalesa sexual no consentit per les dones, inclosa l'exhibició, l'observació i la imposició, per mitjà de violència, d'intimidació, de prevalença o de manipulació emocional, de relacions sexuals, amb independència que la persona agressora pugui tenir amb la dona o la menor una relació conjugal, de parella, afectiva o de parentiu" (article 4 de la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista).

Protocolo común para la actuación sanitaria ante la violencia de género 2012

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, ha publicat una actualització del Protocolo Común de actuación sanitaria contra la violencia de género, la primera edició del qual es va dur a terme a l'abril de 2007, amb la finalitat de millorar la qualitat assistencial de les dones que pateixen maltractaments.

La finalitat de la revisió i actualització del Protocol és la de contribuir a la millora contínua de la qualitat assistencial a les dones víctimes de maltractament i les seves filles i fills. Per confeccionar-ho s'ha tingut en compte el criteri de nombroses persones expertes en la matèria i la tasca ja desenvolupada en les Comunitats Autònomes.

Sortir a temps

Oportunitats i barreres per a lluitar contra la violència de parella: la mirada de les dones victimitzades

Associació Salut i Famçilia, 2019

Aquest estudi qualitatiu descriu com actua la violència de parella contra les dones vulnerables mitjançant un efecte cascada on a cada capa de control i violència masclista se n’afegeix una de nova que potencia els abusos successius. Segons es va instal·lant, la violència de parella té un efecte sistèmic de llarga durada en la vida de les víctimes afectant tots els àmbits com ara el funcionament emocional i cognitiu, la salut, la relació amb els fills, el manteniment de les xarxes familiars i socials, l’activitat laboral, domèstica i de lleure així com la recerca i l’obtenció d’ajut.

Descarregar document...

.

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per comprendre el comportament dels usuaris i millorar la seva experiència al nostre portal. Pots canviar la configuració o obtenir més informació a la nostra política de cookies. Si continues utilitzant aquest lloc assumirem que estàs d'acord.